ΑρχικήΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΕλεγκτική: Σωματεία της ΚΟΠ δεν πληρώνουν φορολογικά χρέη και...

Ελεγκτική: Σωματεία της ΚΟΠ δεν πληρώνουν φορολογικά χρέη και δημιουργούν νέα – Πέντε δεν πλήρωσαν ούτε σεντ!

Στο πλαίσιο της έκθεσης τη Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τον έλεγχο του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία δημοσιοποιήθηκε σήμερα στην επίσημη ιστοσελίδα της υπηρεσίας, βρέθηκε και το σχέδιο αποπληρωμής φορολογικών οφειλών των ποδοσφαιρικών σωματείων/ εταιρειών. Εξετάστηκε μεταξύ άλλων ποια στάση τήρησε το Υπουργείο Οικονομικών αναφορικά με τα σωματεία που εντάχθηκαν στο νέο σχέδιο αποπληρωμής οφειλών στο Τμήμα Φορολογίας αλλά τελικά δημιούργησαν νέες οφειλές!

Bet on Alfa

Στην έκθεση σημειώνεται ότι «το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφασή του με αρ. 94.798, ημερ. 18.5.2023, ενέκρινε το «νέο σχέδιο 2023» (νέο Σχέδιο), το οποίο αφορά στην επέκταση της περιόδου κάλυψης του υφιστάμενου «σχεδίου αποπληρωμής φορολογικών οφειλών των ποδοσφαιρικών σωματείων/ εταιρειών», το οποίο είχε εγκρίνει με την Απόφασή του αρ. 91.179 ημερ. 22.4.2021.

Το νέο σχέδιο προνοεί την ένταξη και των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών της περιόδου 1.4.2021- 31.3.2023, χωρίς την παραχώρηση πρόσθετων ελαφρύνσεων με τη μορφή απομείωσης σε τόκους και επιβαρύνσεις, καθώς και τη μείωση της περιόδου αποπληρωμής των οφειλών, από 180 που είχε καθοριστεί με προηγούμενη Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 11.1.2023, σε 168 μηνιαίες δόσεις. Το Υπουργικό Συμβούλιο έθεσε ως προϋπόθεση για την παραχώρηση των πιο πάνω διευκολύνσεων όπως τα Σωματεία/Εταιρείες, σε καμιά περίπτωση, δεν θα δημιουργήσουν νέες οφειλές και ότι τυχόν δημιουργία νέων οφειλών θα θέτει τα σωματεία/εταιρείες εκτός σχεδίου».

Η Ελεγκτική Υπηρεσία στην έκθεση αναφέρει ότι «σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία που μας υποβλήθηκαν από το Τμήμα Φορολογίας, το σύνολο των οφειλών που εμπίπτουν στο νέο σχέδιο, το οποίο καλύπτει την περίοδο 1.7.2007- 31.3.2023, για 19 σωματεία/εταιρείες, ανέρχεται σε €32.241.704, και είναι πληρωτέες σε 168 μηνιαίες δόσεις, δηλαδή με ορίζοντα αποπληρωμής τα 14 έτη. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το νέο Σχέδιο, το συνολικό ποσό της μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε €191.915 και η πρώτη δόση θα καταβαλλόταν στις 31.7.2023. Διαπιστώσαμε ότι, από τα 19 σωματεία/εταιρείες, που είναι ενταγμένα στο νέο Σχέδιο, τα πέντε δεν κατέβαλαν καμία δόση. Επίσης, 14 από τα 19 σωματεία/εταιρείες έχουν ήδη δημιουργήσει νέες οφειλές, καταβλητέες από 1.4.2023 και μεταγενέστερα, συνολικού ύψους €828.789. Ως αποτέλεσμα, στις 19.10.2023, το σύνολο των εκκρεμοτήτων του νέου Σχεδίου, δηλαδή των δόσεων που έπρεπε να είχαν καταβληθεί μέχρι 30.9.2023 και δεν καταβλήθηκαν καθώς και των νέων οφειλών που δημιουργήθηκαν, ανερχόταν σε €1.176.861».

Στην έκθεση αναφέρεται επίσης ότι «εκφράσαμε σοβαρές ανησυχίες ως προς το κατά πόσο η εφαρμογή του νέου σχεδίου, θα επιτύχει τον στόχο αποπληρωμής των οφειλόμενων ποσών μετά από 165 μήνες, δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο 2037, αφού ήδη, από τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του, παρατηρείται ασυνέπεια εκ μέρους των σωματείων/εταιρειών. Επίσης, εκφράσαμε ανησυχία ως προς τις αλλεπάλληλες αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, με τις οποίες εντάσσονται νέες οφειλές στα εκάστοτε σχέδια αποπληρωμής, παρόλο που στις προγενέστερες αποφάσεις τίθετο ως προϋπόθεση, για την παραχώρηση διευκολύνσεων αποπληρωμής, ότι τα σωματεία/εταιρείες, σε καμμιά περίπτωση δεν θα δημιουργούσαν νέες οφειλές, και ότι σε τέτοια περίπτωση τα σωματεία/εταιρείες θα τίθονταν εκτός σχεδίου».

Η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει ότι «ζητήσαμε τις απόψεις του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο ωστόσο δεν τοποθετήθηκε σχετικά». Η Ελεγκτική Υπηρεσία συστήνει στο Υπουργείο Οικονομικών να κοινοποιήσει άμεσα το σχέδιο στην ΕΕΚΕ (Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων) για έγκριση. Αναφέρεται στην έκθεση ότι «ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ μάς πληροφόρησε ότι, στη βάση της σύστασής μας, το σχέδιο κοινοποιήθηκε στην ΕΕΚΕ στις 15.12.2023».

Νοικιάζει παράνομα κτήρια το κράτος

Το κράτος νοικιάζει υποστατικά για τις ανάγκες στέγασης τμημάτων και υπηρεσιών τα οποία , για τα οποία, δεν έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Τελικής Έγκρισης (ΠΤΕ), και σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία αυτό αποτελεί παρανομία και καθιστά την σύμβαση άκυρη.

Σημειώνεται ειδικότερα πως «στο πλαίσιο διερεύνησης της Υπηρεσίας μας σχετικά με κτήρια που χρησιμοποιούνται από δημόσιες υπηρεσίες, Αρχές και δικαστήρια, για τα οποία, δεν έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Τελικής Έγκρισης (ΠΤΕ), η Υπηρεσία μας με επιστολή της, ημερ. 8.4.2024, ζήτησε, μεταξύ άλλων, από τον Γενικό Διευθυντή του ΥΟ (Υπουργείου Οικονομικών) ενημέρωση κατά πόσο το ΥΟ ενοικιάζει κτήρια τα οποία δεν διαθέτουν ΠΤΕ και, εάν ναι, τα μέτρα που προτίθεται να λάβει προς αποκατάσταση της νομιμότητας. Στην πιο πάνω επιστολή μας, επισημάναμε ότι, με βάση γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, ημερ. 8.3.2018, η στέγαση σε κτήριο το οποίο δεν διαθέτει ΠΤΕ αποτελεί αδιαμφισβήτητη παρανομία, η οποία καθιστά τη σύμβαση ενοικίασης άκυρη και ότι η Υπηρεσία μας θεωρεί υποχρέωση κάθε δημόσιας αρχής να σέβεται τη νομιμότητα.

Επί τούτου αναφέραμε ότι, όπως ρητά καθορίζεται στον περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμο (Ν.158(Ι)/1999), οι δραστηριότητες της διοίκησης προσδιορίζονται και περιορίζονται από το εκάστοτε ισχύον δίκαιο και η υπέρβαση των ακραίων ορίων της διακριτικής εξουσίας, συνιστούν κατάχρηση εξουσίας καταλήγοντας ότι οι πληρωμές που γίνονται στους ιδιοκτήτες των κτηρίων που δεν διαθέτουν ΠΤΕ είναι παράνομες».

Σύμφωνα με την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας «ο Γενικός Διευθυντής του ΥΟ μας ενημέρωσε στις 20.5.2024 ότι το ΥΟ έχει συνάψει συμφωνίες μίσθωσης για οχτώ κτήρια τα οποία δεν διαθέτουν ΠΤΕ. Όπως επίσης μας ενημέρωσε, θα δοθούν οδηγίες για αποστολή επιστολών προς τους ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων υποστατικών με τις οποίες να ζητείται ενημέρωση ως προς τις διαδικασίες στις οποίες έχουν προβεί για την εξασφάλιση του απαραίτητου ΠΤΕ».

Στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας με επίκεντρο τον έλεγχο στο Υπουργείο Οικονομικών υπάρχουν 4 γενικά συμπεράσματα, με βάση τα ευρήματα ελέγχου και τον έλεγχο συμμόρφωσης:

α. Διαπιστώσαμε λογιστικούς χειρισμούς που δεν συνάδουν με τη λογιστική αρχή εισπράξεων και πληρωμών βάσει της οποίας ετοιμάζονται οι Οικονομικές Καταστάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας.

β. Διαπιστώσαμε αδυναμίες ως προς την πλήρη συμμόρφωση με τις πρόνοιες των νόμων και εγκυκλίων αναφορικά με πληρωμές.

γ. Εντοπίσαμε αδυναμίες/λάθη στην εφαρμογή ή/και στη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων σχετικά με Σχέδια που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και Σχέδια/Μέτρα βασισμένα σε αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

δ. Παρατηρήσαμε καθυστερήσεις στη μεταστέγαση Υπηρεσιών/Τμημάτων του ΥΟ σε κατάλληλα υποστατικά.

Autoremarketing