ΑρχικήDaily NewsΑυτούσιο το νομοσχέδιο του Ιωνά Νικολάου

Αυτούσιο το νομοσχέδιο του Ιωνά Νικολάου

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ

ΤΟΥ 2008 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2012

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος.

48(Ι) του 2008

97(Ι) του 2011

119(Ι) του 2012

213(Ι) του 2012.1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμους του 2008 έως (αρ. 2) 2012 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμοι του 2008 έως 2014.

Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:

«“Αρχή” σημαίνει την Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων που εγκαθιδρύεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 4Α·

“εκδότης” σημαίνει την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ή οποιαδήποτε ομοσπονδία, σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογο πρώτης κατηγορίας ή που λαμβάνει μέρος σε αγώνα ή εκδήλωση που έχει διεθνή διάσταση και εκδίδει κάρτες φιλάθλου δυνάμει του άρθρου 39Α·

“κάρτα φιλάθλου” σημαίνει την κάρτα που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 39Α·

“κεντρικό μητρώο” σημαίνει το μητρώο που τηρείται από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου δυνάμει του άρθρου 39Α·

“μητρώο” σημαίνει μητρώο που τηρείται από εκδότη, άλλο από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, δυνάμει του άρθρου 39Α·

“στέρηση φιλάθλου ιδιότητας” σημαίνει την κατάσταση στην οποία περιέρχεται πρόσωπο κατά τη διάρκεια ισχύος της επιβολής οποιασδήποτε απαγόρευσης εισόδου σε αθλητικό χώρο, προκήρυξης, συμπερίληψης του στον κατάλογο επικίνδυνων οπαδών,  καταδίκης για αδίκημα δυνάμει του παρόντος νόμου ή επιβολής οποιουδήποτε άλλου μέτρου απαγόρευσης εισόδου σε αθλητικό χώρο·».

Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου.3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)Με την αντικατάσταση, από το εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «εκδίδει και παραδίδει στον Αρχηγό Αστυνομίας και στην οικεία πολεοδομική αρχή πιστοποιητικό ασφάλειας, που ισχύει για περίοδο ενός έτους, και βεβαιώνει τα ακόλουθα:» (τέταρτη μέχρι έβδομη γραμμή), με τη φράση «, για σκοπούς έκδοσης του πιστοποιητικού ασφάλειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4Β, υποβάλλει στην Αρχή όλα τα αναγκαία στοιχεία και πιστοποιητικά από τις αρμόδιες αρχές, που ισχύουν για περίοδο ενός (1) έτους και βεβαιώνουν τα ακόλουθα:»∙

(β)με την αντικατάσταση, στην πρώτη επιφύλαξη του εδαφίου (1) αυτού, της φράσης «τον Αρχηγό Αστυνομίας και την οικεία πολεοδομική αρχή:» (πέμπτη και έκτη γραμμή) με τη φράση «την Αρχή:»· και

(γ)με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο (3):

«(3) Η Αρχή και ο Αρχηγός Αστυνομίας, ο καθένας στη σφαίρα των δικών του αρμοδιοτήτων, ελέγχουν την ορθότητα των στοιχείων και πιστοποιητικών που είναι αναγκαία για την έκδοση των πιστοποιητικών ασφάλειας που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2).».

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέων άρθρων

4Α και 4Β.4.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται, με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 4 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων 4Α και 4Β, αντίστοιχα:

«Σύσταση της Αρχής Αδειοδότησης Σταδίων.4Α. (1) Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει για περίοδο τριών (3) ετών, Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη, εκ των οποίων το ένα (1) τουλάχιστον διορίζεται μετά από διαβούλευση με το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου και το ένα (1) τουλάχιστον διορίζεται μετά από διαβούλευση με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, με αρμοδιότητες και καθήκοντα όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 4Β.

(2) Ένα από τα μέλη της Αρχής διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο ως Πρόεδρος αυτής.

(3) Κανένα μέλος της Αρχής δεν δύναται να παυθεί πριν τη λήξη της χρονικής περιόδου για την οποία έχει διοριστεί, παρά μόνο ύστερα από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και μόνο για οποιοδήποτε από τους πιο κάτω λόγους:

(α)Λόγω πνευματικής ή σωματικής ανικανότητας ή αναπηρίας ή οποιασδήποτε άλλης ασθένειας που καθιστά το μέλος της Αρχής ανίκανο να εκπληρώσει επαρκώς τα καθήκοντά του για μακρά χρονική περίοδο ή για το υπόλοιπο της θητείας του∙

(β)λόγω συστηματικής απουσίας ή αμέλειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του∙

(γ)  λόγω απώλειας της άδειας εξασκήσεως του επαγγέλματος ή παύσης του από μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, στις περιπτώσεις που αυτό εφαρμόζεται.

(4) Ο Πρόεδρος ή μέλος της Αρχής παύει να είναι μέλος αυτής αν παυθεί όπως προβλέπεται στο εδάφιο (3) ή αν υποβάλει γραπτώς προς το Υπουργικό Συμβούλιο την παραίτησή του:

Νοείται ότι η παραίτηση του Προέδρου ή μέλους της Αρχής δεν υπόκειται σε ανάκληση και επενεργεί αμέσως, χωρίς να απαιτείται αποδοχή της από το Υπουργικό Συμβούλιο

(5) Σε περίπτωση παύσης ή παραίτησης του Προέδρου ή μέλους της Αρχής, το Υπουργικό Συμβούλιο προβαίνει άμεσα σε διορισμό άλλου προσώπου για την εναπομείνασα θητεία του παυθέντος ή παραιτηθέντος Προέδρου ή μέλους, ανάλογα με την περίπτωση.

Αρμοδιότητες και καθήκοντα της Αρχής.4Β. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 4, η Αρχή έχει καθήκον και εξουσία να αδειοδοτεί τη λειτουργία αθλητικών χώρων και να εκδίδει μέχρι την 30η Ιουνίου κάθε έτους τα πιστοποιητικά ασφάλειας για τους χώρους αυτούς, τα οποία ισχύουν για περίοδο ενός (1) έτους.

(2) Ειδικότερα η Αρχή δύναται να ασκεί τις πιο κάτω αρμοδιότητες και καθήκοντα:

(α)Να παραχωρεί άδεια λειτουργίας αθλητικού χώρου, με ή χωρίς όρους, αφού προηγουμένως προβεί στους αναγκαίους ελέγχους των εγκαταστάσεων του εν λόγω χώρου και βεβαιωθεί ότι αυτές έχουν ανεγερθεί σύμφωνα με τις σχετικές άδειες και τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται από τον υπογράφοντα μελετητή και εγκρίνονται από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας∙

(β)να ανακαλεί ή να αναστέλλει άδεια λειτουργίας αθλητικού χώρου, όταν διαπιστώνει ότι δεν ικανοποιήθηκαν συγκεκριμένοι όροι της εν λόγω άδειας ή ότι έχουν διαφοροποιηθεί οι τεχνικές προδιαγραφές ή τα στοιχεία που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4∙

(γ)να προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους και να ζητά διευκρινίσεις ή περαιτέρω στοιχεία από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας σε σχέση με οποιαδήποτε έγγραφα ή πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από αυτές και έχουν υποβληθεί στην Αρχή από ιδιοκτήτη ή διαχειριστή αθλητικού χώρου για σκοπούς έκδοσης του ετήσιου πιστοποιητικού ασφάλειας που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4∙

(δ)να προβαίνει σε συστάσεις και/ ή υποδείξεις προς τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές αθλητικών χώρων, αναφορικά με τα τεχνικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν με σκοπό τη βελτίωση των εγκαταστάσεων των εν λόγω χώρων∙

(ε)να καθορίζει πρόγραμμα ελέγχου κάθε αθλητικού χώρου και χρονολογικό πρόγραμμα εφαρμογής των συστημάτων που ορίζονται στο άρθρο 22, του συστήματος ελέγχου των εισιτηρίων και των τεχνικών υποδείξεων της∙

(στ)να εισέρχεται οποτεδήποτε σε αθλητικό χώρο, να ζητεί και να λαμβάνει οποιαδήποτε στοιχεία ή έγγραφα που είναι αναγκαία, για σκοπούς διεκπεραίωσης του έργου της∙

(ζ)να εγκρίνει τον καθορισμό κερκίδων αθλητικού χώρου για καθήμενους φιλάθλους ή για καθήμενους και ιστάμενους φιλάθλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και να προβαίνει στις απαραίτητες τεχνικές υποδείξεις για σκοπούς βελτίωσης των εγκαταστάσεων του αθλητικού χώρου και της ασφάλειας των φιλάθλων∙

(η)να προβαίνει σε περιοδικούς ελέγχους των εγκαταστάσεων και της λειτουργίας των συστημάτων κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, ταυτοποίησης φιλάθλων, αρίθμησης των θέσεων, οπτικοακουστικής ειδοποίησης ή ακουστικής πληροφόρησης των φιλάθλων ή των θεατών, έκδοσης της κάρτας φιλάθλου, ελέγχου των εισόδων σε αθλητικούς χώρους καθώς επίσης και οποιουδήποτε άλλου συστήματος που κρίνεται από την ίδια αναγκαίο για την ασφάλεια ή την ταυτοποίηση των φιλάθλων ή των θεατών και να υποβάλλει υποδείξεις για την καταλληλότητα και βελτίωση των συστημάτων αυτών∙

(θ)   να καθορίζει τον αριθμό των θέσεων σε κάθε κερκίδα∙

(ι)  να συμβουλεύει κάθε αρμόδια αρχή, ιδιοκτήτη ή διαχειριστή αθλητικού χώρου αναφορικά με την ασφάλεια των φιλάθλων και την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων των αθλητικών χώρων∙

(ια)να εκδίδει, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού και την οικεία ομοσπονδία, οδηγίες και κανόνες που θα ρυθμίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές των αθλητικών χώρων• και

(ιβ)να ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα η οποία είναι αναγκαία για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των εγκαταστάσεων των αθλητικών χώρων.

(3) Κάθε απόφαση της Αρχής κοινοποιείται στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού και στην οικεία ομοσπονδία.».

Τροποποίηση του άρθρου 13 του βασικού νόμου.5. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αρίθμηση της υφιστάμενης παραγράφου αυτού ως εδάφιο (1) και με την προσθήκη, αμέσως μετά το αναριθμημένο εδάφιο (1), του ακόλουθου νέου εδαφίου (2):

«(2)  Ο ιδιοκτήτης κάθε αθλητικού χώρου ο οποίος χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή αγώνα ή εκδήλωσης όπου λαμβάνει μέρος σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή που έχει διεθνή διάσταση, φροντίζει για την κατάλληλη αρίθμηση και σήμανση των θέσεων των κερκίδων του αθλητικού χώρου και μεριμνά για την εφαρμογή κατάλληλου συστήματος ταξιθέτησης των φιλάθλων στον αθλητικό χώρο.».

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου άρθρου 13Α.6.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 13 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 13Α:

«Κερκίδες για καθήμενους φιλάθλους.13Α. (1) Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής κάθε αθλητικού χώρου, ο οποίος χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή αγώνα ή εκδήλωσης όπου λαμβάνει μέρος σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή που έχει διεθνή διάσταση, καθορίζει, μετά από έγκριση της Αρχής, τις κερκίδες του αθλητικού χώρου για καθήμενους φιλάθλους:

Νοείται ότι αθλητικοί χώροι μικρής χωρητικότητας ή που λόγω μεγέθους δεν επιτρέπουν τον ασφαλή διαχωρισμό των κερκίδων σε χώρους για καθήμενους ή ιστάμενους φιλάθλους, καθορίζονται από την Αρχή ως αθλητικοί χώροι μόνο για καθήμενους φιλάθλους.

(2) Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής κάθε αθλητικού χώρου, ο οποίος χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή αγώνα ή εκδήλωσης όπου λαμβάνει μέρος σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή που έχει διεθνή διάσταση, δύναται να καθορίσει, μετά από έγκριση της Αρχής, μέρος των κερκίδων για καθήμενους φιλάθλους ως οικογενειακές κερκίδες.

(3) Πρόσωπο το οποίο βρίσκεται σε κερκίδα αθλητικού χώρου για καθήμενους φιλάθλους και, κατά τη διεξαγωγή αθλητικού αγώνα, παραμένει συστηματικά και αναίτια όρθιο, θεωρείται ότι βρίσκεται στον εν λόγω χώρο παράνομα και υποχρεούται να εγκαταλείψει άμεσα τον αθλητικό χώρο καθ’ υπόδειξη του υπεύθυνου ασφάλειας ή οποιουδήποτε επιτηρητή ή μέλους της αστυνομίας και οδηγείται από το πρόσωπο αυτό εκτός του αθλητικού χώρου.

(4) Σε περίπτωση που πρόσωπο επιδείξει την παραβατική συμπεριφορά που προβλέπεται στο εδάφιο (3), ο υπεύθυνος ασφάλειας του αθλητικού χώρου επιβάλλει στο πρόσωπο αυτό άμεσο αποκλεισμό από τον εν λόγω αθλητικό χώρο για χρονική περίοδο ενός (1) μηνός, σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 73Γ.

(5) Πρόσωπο το οποίο αρνείται να εγκαταλείψει αθλητικό χώρο, σύμφωνα με τις υποδείξεις του υπεύθυνου ασφάλειας ή οποιουδήποτε επιτηρητή ή μέλους της αστυνομίας με βάση τις πρόνοιες του εδαφίου (3), διαπράττει αδίκημα, που επιτρέπει τη σύλληψη και απομάκρυνσή του από τον αθλητικό χώρο και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια (€1.000) ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.».

Τροποποίηση του άρθρου 22 του βασικού νόμου.7.  Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)Με τη διαγραφή του συνδέσμου «και» στο τέλος της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού, με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) αυτού με άνω τελεία και με την προσθήκη, αμέσως μετά, των ακόλουθων νέων παραγράφων (δ) και (ε), αντίστοιχα:

«(δ) διατηρεί κατάλληλο ηλεκτρονικό σύστημα ταυτοποίησης των προσώπων που εμφαίνονται στις παραστάσεις ή εικόνες που καταγράφονται στο τηλεοπτικό σύστημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, μέσω του κεντρικού μητρώου· και

(ε) επιτρέπει την επεξεργασία των οπτικοακουστικών παραστάσεων ή εικόνων που καταγράφονται από το τηλεοπτικό σύστημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, για σκοπούς ταυτοποίησης των προσώπων που εμφαίνονται σ’ αυτές και τα οποία δυνατόν να συμβάλουν στη διερεύνηση οποιουδήποτε αδικήματος.»· και

(β)με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (2) αυτού, της φράσης «(α) και (β)» (τρίτη γραμμή) με τη φράση «(α), (β), (δ) και (ε)».

Τροποποίηση του άρθρου 28 του βασικού νόμου.8.   Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 28 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από αυτή της φράσης «, βάσει των διατάξεων των άρθρων 69 και 73» (τρίτη και τέταρτη γραμμή).

Τροποποίηση του άρθρου 35 του βασικού νόμου.9.  Το άρθρο 35 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (5) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (6):

«(6) Οποιοδήποτε πρόσωπο πωλεί ή διαθέτει ή μεταπωλεί εισιτήριο εντός του αθλητικού χώρου ή στην αμέσως γειτνιάζουσα περιοχή χωρίς την άδεια του υπεύθυνου ασφάλειας του αθλητικού χώρου, ή πωλεί ή διαθέτει ή μεταπωλεί εισιτήριο χωρίς τη γραπτή εξουσιοδότηση του διοργανωτή του αγώνα ή της εκδήλωσης, είναι ένοχο πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.».

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέων άρθρων 39Α και 39Β.10.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 39 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων 39Α και 39Β, αντίστοιχα:

«Μητρώο κατόχων  κάρτας φιλάθλου.39Α. (1) Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ορίζεται ως η υπεύθυνη αρχή για την τήρηση του κεντρικού μητρώου κατόχων κάρτας φιλάθλου στο οποίο καταχωρούνται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας και η φωτογραφία κάθε προσώπου για το οποίο έχει εκδώσει κάρτα φιλάθλου.

(2)Ειδικότερα η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, δύναται να ασκεί τις πιο κάτω αρμοδιότητες και καθήκοντα:

(α)Να εκδίδει κάρτα φιλάθλου και να διατηρεί κατάλληλο και ασφαλές σύστημα έκδοσης κάρτας φιλάθλου•

(β)να συστήνει και λειτουργεί κεντρικό μητρώο κατόχων κάρτας φιλάθλου και να επεξεργάζεται τα δεδομένα που καταχωρούνται σε αυτό•

(γ)να αδειοδοτεί τις οικείες ομοσπονδίες, σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογο πρώτης κατηγορίας ή που λαμβάνει μέρος σε αγώνα ή εκδήλωση που έχει διεθνή διάσταση να εκδίδει κάρτα φιλάθλου και να καταχωρεί τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1) σε μητρώο που είναι διασυνδεδεμένο με το κεντρικό μητρώο και αποτελεί μέρος αυτού, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται κατά καιρούς από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, για σκοπούς ασφάλειας και ορθής τήρησης του κεντρικού μητρώου•

(δ)να εκδίδει τις αναγκαίες οδηγίες που ρυθμίζουν τους κανόνες ασφάλειας και πρόσβασης στο κεντρικό μητρώο, διαχείρισης και επεξεργασίας του μητρώου από τον εκδότη της κάρτας φιλάθλου•

(ε)να παρέχει στην Αστυνομία οποιεσδήποτε πληροφορίες εμπεριέχονται στο κεντρικό μητρώο που αναφέρεται στα εδάφια (1) και (3), για σκοπούς διερεύνησης ποινικού αδικήματος που προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

138(Ι) του 2001

37(Ι) του 2003

105(Ι) του 2012.

(3) Το κεντρικό μητρώο και το μητρώο τηρούνται με βάση τις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και περιλαμβάνουν-

(α)κατάλογο των κατόχων κάρτας φιλάθλου, η οποία εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του εδαφίου (3) του άρθρου 39Β∙

(β)κατάλογο των καταδικασθέντων προσώπων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου για τους οποίους ισχύει απαγόρευση εισόδου σε αθλητικούς χώρους∙

70(Ι) του 1981

134(Ι) του 1988

228(Ι) του 2004.(γ)κατάλογο επικίνδυνων οπαδών για τους οποίους υπάρχουν βάσιμες πληροφορίες ότι ενδέχεται να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη σε αθλητικούς χώρους και περιλαμβάνονται στο Αρχείο ή έχουν καταδικαστεί από δικαστήριο για οποιοδήποτε αδίκημα με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και δεν έχουν αποκατασταθεί δυνάμει των διατάξεων του περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

(δ)κατάλογο των προσώπων που  έχουν στερηθεί της φιλάθλου ιδιότητας με οποιοδήποτε τρόπο· και

(ε)κατάλογο των προσώπων που έχουν καταδικαστεί από δικαστικό ή πειθαρχικό όργανο της οικείας ομοσπονδίας και στα οποία επιβλήθηκε απαγόρευση εισόδου σε αθλητικούς χώρους για οποιαδήποτε χρονική περίοδο.

(4) Πρόσωπο που περιλαμβάνεται σε οποιονδήποτε από τους καταλόγους που αναφέρονται στις παραγράφους (β), (δ) και (ε) του εδαφίου (3) διαγράφεται από το σχετικό κατάλογο με τη λήξη της ισχύος της απαγόρευσης της εισόδου ή της στέρησης της φιλάθλου ιδιότητάς του, ανάλογα με την περίπτωση, και οι κατάλογοι που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (γ) του εδαφίου (3) ενημερώνονται τακτικά για κάθε αλλαγή.

(5) Κάθε κάτοχος κάρτας φιλάθλου οφείλει να ενημερώνει άμεσα τον εκδότη αυτής για οποιαδήποτε αλλαγή στα προσωπικά του στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1)  και ο εκδότης αυτής προβαίνει άμεσα στις απαραίτητες τροποποιήσεις των στοιχείων αυτών στην εν λόγω κάρτα και στο κεντρικό μητρώο.

Κάρτα φιλάθλου.39Β. (1) Οποιοδήποτε πρόσωπο προτίθεται να εισέλθει σε αθλητικό χώρο, στον οποίο θα διεξαχθεί αγώνας όπου λαμβάνει μέρος σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή που έχει διεθνή διάσταση, υποχρεούται να κατέχει και να επιδεικνύει οποτεδήποτε του ζητηθεί, εκτός από το εισιτήριο, την κάρτα φιλάθλου του.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (11), (13), (14) και (15), ουδείς κατέχει νόμιμο εισιτήριο εισόδου για αθλητικό αγώνα, όπου λαμβάνει μέρος σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή που έχει διεθνή διάσταση, εκτός εάν κατέχει έγκυρη κάρτα φιλάθλου επί της οποίας εμφαίνονται τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (3) και τα οποία, με την παράδοση του εισιτηρίου του, καταχωρούνται ηλεκτρονικά για σκοπούς ταυτοποίησής του μέσω του κεντρικού μητρώου:

Νοείται ότι το εισιτήριο εισόδου δύναται να εκδοθεί ηλεκτρονικά κατά τρόπο ώστε να αποθηκεύεται στην κάρτα φιλάθλου και να αναγνωρίζεται κατά την παρουσίασή της.

(3) Κάρτα φιλάθλου εκδίδεται στο όνομα συγκεκριμένου προσώπου και επ’ αυτής εμφαίνεται η φωτογραφία, το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου της κάρτας φιλάθλου αυτού στο κεντρικό μητρώο.

(4) Κάρτα φιλάθλου δύναται να ακυρωθεί οποτεδήποτε από τον εκδότη της και οι λόγοι ακύρωσής της γνωστοποιούνται γραπτώς και χωρίς καθυστέρηση στον κάτοχο αυτής, στην τελευταία γνωστή του διεύθυνση.

(5) Η ισχύς της κάρτας φιλάθλου αναστέλλεται από τον εκδότη της για όσο χρόνο ισχύει απαγόρευση εισόδου σε αθλητικό χώρο και υπό τους όρους που η απαγόρευση επιβλήθηκε στον κάτοχό της.

(6) Με εξαίρεση την απαγόρευση εισόδου που επιβάλλεται από δικαστήριο, η ισχύς της κάρτας φιλάθλου δύναται να αποκατασταθεί για συγκεκριμένο αγώνα, αν ο εκδότης της θεωρήσει τον κάτοχο αυτής ως διαπιστευμένο μέλος και αναλάβει την ευθύνη επίβλεψης της συμπεριφοράς του, νοουμένου ότι αυτή γίνεται στα πλαίσια μέτρου παρέμβασης ή προγράμματος αποκατάστασης της παραβατικής συμπεριφοράς του, που είναι εγκεκριμένο από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.

(7) Πρόσωπο το οποίο κατέχει κάρτα φιλάθλου άλλου προσώπου και την επιδεικνύει για να εισέλθει σε αθλητικό χώρο ως προνοείται στο εδάφιο (1), διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(8) Πρόσωπο το οποίο εισέρχεται εντός αθλητικού χώρου, διαπράττοντας το αδίκημα που προβλέπεται στο εδάφιο (7) και/ ή χωρίς να κατέχει έγκυρη κάρτα φιλάθλου, υποχρεούται να εγκαταλείψει άμεσα τον εν λόγω χώρο, καθ’ υπόδειξη του υπεύθυνου ασφάλειας ή οποιουδήποτε επιτηρητή ή μέλους της αστυνομίας και οδηγείται εκτός του αθλητικού χώρου από το πρόσωπο αυτό.

(9) Σε περίπτωση που πρόσωπο επιδείξει την παραβατική συμπεριφορά που προβλέπεται στο εδάφιο (8), ο υπεύθυνος ασφάλειας του αθλητικού χώρου του επιβάλλει άμεσο αποκλεισμό από τον εν λόγω αθλητικό χώρο για χρονική περίοδο έξι (6) μηνών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 73Γ:

Νοείται ότι σε περίπτωση αποκλεισμού προσώπου, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, η ισχύς της κάρτας φιλάθλου του αναστέλλεται άμεσα για την αντίστοιχη χρονική περίοδο αποκλεισμού του.

(10) Πρόσωπο το οποίο αρνείται να εγκαταλείψει άμεσα αθλητικό χώρο, σύμφωνα με τις υποδείξεις του υπεύθυνου ασφάλειας ή οποιουδήποτε επιτηρητή ή μέλους της αστυνομίας, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (8), διαπράττει αδίκημα που επιτρέπει τη σύλληψη και απομάκρυνσή του από τον αθλητικό χώρο και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000) ή και στις δύο αυτές ποινές

(11) Ανεξαρτήτως των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), κάτοχος κάρτας φιλάθλου δύναται να ζητήσει, για ειδικούς λόγους, την έκδοση προσωρινής κάρτας φιλάθλου επ’ ονόματι άλλου προσώπου, για παρακολούθηση συγκεκριμένου αγώνα:

Νοείται ότι για την αγορά εισιτηρίου εισόδου στον αθλητικό χώρο που θα διεξαχθεί ο συγκεκριμένος αγώνας, για κάτοχο προσωρινής κάρτας φιλάθλου, απαιτείται η επίδειξη της εν λόγω προσωρινής κάρτας φιλάθλου:

Νοείται περαιτέρω ότι εισιτήριο εισόδου που αγοράζεται για κάτοχο προσωρινής κάρτας φιλάθλου κατέχεται νόμιμα για τους σκοπούς του εδαφίου (2), όταν ταυτοχρόνως με την παράδοση αυτού στη είσοδο του αθλητικού χώρου επιδεικνύεται από τον κάτοχο αυτού, έγκυρη προσωρινή κάρτα φιλάθλου.

(12) Σε κάθε προσωρινή κάρτα φιλάθλου που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (11) αναγράφονται ο αριθμός μητρώου του κεντρικού μητρώου του κατόχου κάρτας φιλάθλου, ο οποίος αιτήθηκε την έκδοσή της και το όνομα του κατόχου της προσωρινής κάρτας φιλάθλου.

(13) Ανεξαρτήτως των διατάξεων των εδαφίων (11) και (12), η οικεία ομοσπονδία δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να εκδώσει προσωρινή κάρτα φιλάθλου για συγκεκριμένο αγώνα, στην οποία θα αναγράφονται μόνο τα στοιχεία της εν λόγω ομοσπονδίας.

(14) Ανεξαρτήτως των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), για τους αγώνες με διεθνή διάσταση, η οικεία ομοσπονδία επιτρέπει την αγορά εισιτηρίων εισόδου στον αθλητικό χώρο που θα διεξαχθεί συγκεκριμένος αγώνας από τους φιλάθλους που αναγράφονται σε ονομαστικό κατάλογο που της παραχωρεί η φιλοξενούμενη ομάδα, χωρίς να απαιτείται η επίδειξη κάρτας φιλάθλου, και τα εισιτήρια αυτά κατέχονται νόμιμα για τους σκοπούς του εδαφίου (2).

(15)  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για πρόσωπα με ειδικές ανάγκες, αναπηρίες ή παιδιά ηλικίας μέχρι δεκατεσσάρων (14) ετών.

(16) Εξαιρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (11), (13), (14) και (15), πρόσωπο το οποίο επιτρέπει την είσοδο ή παραμονή οποιουδήποτε προσώπου που δεν κατέχει κάρτα φιλάθλου σε αθλητικό χώρο, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερεις χιλιάδες ευρώ (€4.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.».

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου άρθρου 40Α.11.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 40 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 40Α:

«Αγορά υπηρεσιών  για αστυνόμευση αγώνων.40Α. (1) Για σκοπούς πληρέστερης αστυνόμευσης των αγώνων ή εκδηλώσεων στις οποίες διαγωνίζεται σωματείο ή αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας, η ομάδα που αγωνίζεται εντός της δηλωθείσας έδρας της εκμισθώνει υπηρεσίες μελών της αστυνομίας για αστυνόμευση εντός των αθλητικών χώρων και για παροχή των ειδικών αστυνομικών υπηρεσιών που ορίζονται στο εδάφιο (2) έξω από τους αθλητικούς χώρους.

(2) Η αστυνομία σε συνεργασία με τον υπεύθυνο σωματείου της ομάδας που αγωνίζεται εντός της δηλωθείσας έδρας της και, στα πλαίσια της σύσκεψης που συγκαλείται σύμφωνα με το άρθρο 46Α, καθορίζει τον αναγκαίο αριθμό μελών  της που απαιτούνται για αστυνόμευση εντός των αθλητικών χώρων και  την παροχή ειδικών αστυνομικών υπηρεσιών για το σωματικό έλεγχο των φιλάθλων σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 25 και την περιμετρική φύλαξη του αθλητικού χώρου  και, πριν τη διεξαγωγή του αγώνα αποστέλλει στην ομάδα, με κοινοποίηση στον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή του αθλητικού χώρου, που θα διεξαχθεί ο συγκεκριμένος αγώνας, χρεωστική σημείωση, η οποία αναθεωρείται μετά το τέλος του αγώνα.

(3)  Η αστυνομία για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που ορίζονται στο εδάφιο (2), εντός δύο (2) εργασίμων ημερών που έπονται της ημέρας διεξαγωγής του αγώνα, υποβάλλει στο σωματείο ή στην αθλητική εταιρεία ή στον σύλλογο πρώτης κατηγορίας ως οφειλέτη, και κοινοποιεί στον ιδιοκτήτη ή στο διαχειριστή του αθλητικού χώρου, εντός του οποίου διεξήχθη ο συγκεκριμένος αγώνας, τελική χρεωστική σημείωση, σύμφωνα με τη διαδικασία υπολογισμού και καταβολής των τελών εκμίσθωσης υπηρεσιών που παρέχουν μέλη της αστυνομίας σε ιδιώτες.

(4)Κάθε οφειλόμενο ποσό, δυνάμει της χρεωστικής σημείωσης που αναφέρεται στο εδάφιο (3), καταβάλλεται στην αστυνομία από τον οφειλέτη ή αποκόπτεται από τις εισπράξεις του συγκεκριμένου αγώνα από τον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή του αθλητικού χώρου, εντός επτά (7) εργασίμων ημερών που έπονται της ημέρας διεξαγωγής του αγώνα.

(5) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής του οφειλόμενου ποσού, ως η χρεωστική σημείωση που αναφέρεται στο εδάφιο  (3), αυτό εισπράττεται ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

(6)Χωρίς επηρεασμό της εφαρμογής οποιουδήποτε άλλου νόμιμου μέσου διεκδίκησης του συνολικού οφειλόμενου ποσού, σε περίπτωση που οποιοδήποτε σωματείο ή αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας αρνηθεί ή παραλείπει για οποιοδήποτε λόγο να καταβάλει το οφειλόμενο ποσό ή μέρος αυτού, η Αστυνομία-

(α)δύναται να αρνηθεί την παροχή εκμισθωμένων υπηρεσιών σε αθλητικό αγώνα στον οποίο ο οφειλέτης διαγωνίζεται ως φιλοξενούσα ομάδα μέχρις ότου αυτός συμμορφωθεί με την υποχρέωσή του, και

(β)ενημερώνει την οικεία ομοσπονδία, για την παράλειψη του οφειλέτη να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες του εδαφίου (4), εντός της ταχθείσας προθεσμίας, και η ομοσπονδία υποχρεούται να παραπέμψει τον οφειλέτη σε δικαστική και, σε περίπτωση καταδίκης του, να τον τιμωρήσει με την αφαίρεση μέχρι τριών (3) βαθμών για κάθε δεκαπενθήμερη συνεχιζόμενη παράλειψη πληρωμής του, μέχρις ότου αυτός συμμορφωθεί προς την υποχρέωσή του.».

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου άρθρου 47Α.12.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 47 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 47Α:

«Προληπτικά μέτρα και μέτρα παρέμβασης.47Α.(1) Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, σε συνεργασία με άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, την οικεία ομοσπονδία, σωματείο ή αθλητική εταιρεία ή σύλλογο πρώτης κατηγορίας, όπου αυτό αρμόζει, λαμβάνει τα αναγκαία προληπτικά μέτρα και μέτρα παρέμβασης προκειμένου να μειωθεί η διάπραξη των αδικημάτων που προβλέπονται στο παρόντα Νόμο και ειδικότερα-

(α)διασφαλίζει ότι πρόσωπα που φοβούνται ότι μπορεί να διαπράξουν αδικήματα που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο να έχουν πρόσβαση, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε αποτελεσματικά προγράμματα ή μέτρα παρέμβασης που έχουν σχεδιαστεί με στόχο την αξιολόγηση και την πρόληψη του κινδύνου διάπραξης τέτοιων αδικημάτων∙

(β)εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα αποτελεσματικών προγραμμάτων ή μέτρων παρέμβασης με σκοπό την πρόληψη και ελαχιστοποίηση των κινδύνων επανάληψης αδικημάτων που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, την επικοινωνία των φιλάθλων που υποστηρίζουν διαφορετικές ομάδες και την αποκατάσταση της παραβατικής συμπεριφοράς και, σε περίπτωση που τα αδικήματα διαπράττονται από νεαρούς φιλάθλους ή ανήλικους, τα προγράμματα και τα μέτρα αυτά ανταποκρίνονται στις ειδικές αναπτυξιακές ανάγκες των ανηλίκων που διαπράττουν τα αδικήματα αυτά∙

(γ)εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα αποτελεσματικών προγραμμάτων ή μέτρων παρέμβασης με σκοπό την επιτήρηση ή επίβλεψη ή εποπτεία των προσώπων που τους επιβλήθηκε η απαγόρευση εισόδου σε αθλητικούς χώρους∙

(δ)λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, όπως εκπαίδευση και κατάρτιση για την αποθάρρυνση και μείωση των περιστατικών βίας στους αθλητικούς χώρους και τη διαμόρφωση φιλικού περιβάλλοντος μεταξύ των φιλάθλων∙ και

(ε)προβαίνει σε κατάλληλες ενέργειες, ακόμη και μέσω του διαδικτύου, όπως ενημερωτικές εκστρατείες και εκστρατείες ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, προγράμματα έρευνας και εκπαίδευσης, ενδεχομένως σε συνεργασία με τις οικείες ομοσπονδίες, σωματεία ή αθλητικές εταιρείες ή συλλόγους πρώτης κατηγορίας, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και τον περιορισμό του κινδύνου που διατρέχουν νεαροί ή ανήλικοι φίλαθλοι να πέσουν θύματα βίας σε αθλητικούς χώρους.

(2) Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού σε συνεργασία με άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, την οικεία ομοσπονδία, σωματείο ή αθλητική εταιρεία ή σύλλογο πρώτης κατηγορίας, όπου αυτό αρμόζει, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει τη διαθεσιμότητα αποτελεσματικών προγραμμάτων ή μέτρων παρέμβασης, με σκοπό την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων επανάληψης αδικημάτων που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.

(3) Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την προώθηση στα σχολεία προγραμμάτων πρόληψης της βίας στους αθλητικούς χώρους και προώθησης του «ευ αγωνίζεσθαι».».

Τροποποίηση του άρθρου 53 του βασικού νόμου.13.  Το άρθρο 53 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)Με την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «γειτνιάζουσα περιοχή» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «ή ενόσω βρίσκεται καθ΄οδόν προς ή από τον αθλητικό χώρο»· και,

(β)με την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «επιθετικό όπλο» (τρίτη γραμμή), της φράσης «ή αντικείμενο που δυνατό να χρησιμοποιηθεί ως επιθετικό όπλο».

Τροποποίηση του άρθρου 54 του βασικού νόμου.14.  Το άρθρο 54 του βασικού νόμου τροποποιείται  ως ακολούθως:

(α)Με την προσθήκη, στο τέλος του εδαφίου (1) αυτού, πριν το σημείο της τελείας, της φράσης «και επιπλέον το Δικαστήριο εκδίδει εναντίον του διάταγμα απαγόρευσης εισόδου σε αθλητικούς χώρους για χρονική περίοδο μεταξύ τριών (3) και πέντε (5) ετών, το οποίο ισχύει άμεσα από την ημερομηνία της καταδίκης του»∙ και

(β)με την προσθήκη, αμέσως στο τέλος του εδαφίου (2) αυτού, πριν το σημείο της τελείας, της φράσης «και επιπλέον το Δικαστήριο εκδίδει εναντίον του διάταγμα απαγόρευσης εισόδου σε αθλητικούς χώρους για χρονική περίοδο μεταξύ δυο (2) και τριών (3) ετών, η οποία ισχύει άμεσα από την ημερομηνίας της καταδίκης του.».

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου άρθρου 54Α.15.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται, με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 54 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 54Α:

«Μετακίνηση χωρίς άδεια.54Α.(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο μετακινείται χωρίς άδεια από μια κερκίδα σε άλλη ή σε χώρο που είναι καθορισμένος για τους φιλάθλους άλλης ομάδας ή σε κερκίδα της οποίας δεν επιτρέπεται ή έχει απαγορευτεί η χρήση ή σε κερκίδα για καθήμενους φιλάθλους ή σε οικογενειακή κερκίδα, χωρίς να κατέχει εισιτήριο εισόδου σ’ αυτή, θεωρείται ότι εισήλθε στον εν λόγω χώρο παράνομα και υποχρεούται να εγκαταλείψει άμεσα τον αθλητικό χώρο καθ’ υπόδειξη  του υπεύθυνου ασφάλειας ή επιτηρητή ή μέλους της αστυνομίας και οδηγείται εκτός του αθλητικού χώρου από το πρόσωπο αυτό.

(2) Σε περίπτωση που πρόσωπο επιδείξει την παραβατική συμπεριφορά που ρυθμίζεται στο εδάφιο (1), ο υπεύθυνος ασφάλειας του αθλητικού χώρου του επιβάλλει άμεσο αποκλεισμό από τον εν λόγω αθλητικό χώρο, με βάση τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 73Γ, για χρονική περίοδο ενός (1) έτους.

(3) Πρόσωπο το οποίο αρνείται να εγκαταλείψει άμεσα αθλητικό χώρο, σύμφωνα με τις υποδείξεις του υπεύθυνου ασφάλειας ή οποιουδήποτε επιτηρητή ή μέλους της αστυνομίας, δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, διαπράττει αδίκημα που επιτρέπει τη σύλληψη και απομάκρυνσή του από τον αθλητικό χώρο και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα ή  σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.».

Τροποποίηση του άρθρου 55 του βασικού νόμου.16. Το άρθρο 55 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (β) αυτού, της φράσης «στην αμέσως γειτνιάζουσα περιοχή» (τέταρτη γραμμή) με τη φράση «ή μεταφέρει αλκοολούχα ποτά στην αμέσως γειτνιάζουσα περιοχή ή ενόσω βρίσκεται καθʼ οδόν προς ή από τον αθλητικό χώρο».

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου άρθρου 57Α.17.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται, με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 57 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 57Α:

«Ρίψη επικίνδυνων αντικειμένων.57Α. Πρόσωπο το οποίο, κατά τη διεξαγωγή αγώνα ή εκδήλωσης, ρίπτει εντός του αγωνιστικού χώρου ή στην περιοχή που βρίσκονται οι φίλαθλοι της άλλης αθλητικής ομάδας οποιοδήποτε επικίνδυνο αντικείμενο, είναι ένοχο πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.».

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου άρθρου 58Α.18. Ο βασικός νόμος τροποποιείται, με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 58 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 58Α:

«Απόκρυψη προσώπου.58Α.  Πρόσωπο το οποίο, μέσα σε αθλητικό χώρο ή στην αμέσως γειτνιάζουσα περιοχή αποκρύβει με οποιοδήποτε τρόπο το πρόσωπο του, ήτοι σε σημείο που αυτό να μην μπορεί να αναγνωριστεί, χωρίς αιτιολογία, για την οποία φέρει το βάρος της απόδειξης, θεωρείται ότι το αποκρύβει προς το σκοπό διάπραξης αδικήματος και είναι ένοχο πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερεις χιλιάδες ευρώ (€4.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.».

Τροποποίηση του άρθρου 59 του βασικού νόμου.19.Το άρθρο 59 του βασικού νόμου τροποποιείται  ως ακολούθως:

(α)Με τη διαγραφή της φράσης «μέσα σε αθλητικό χώρο ή στην αμέσως γειτνιάζουσα περιοχή» (τρίτη και τέταρτη γραμμή)· και

(β)με την αντικατάσταση της φράσης «το αθλητικό γεγονός» (πέμπτη γραμμή), με τη φράση «αγώνα ή εκδήλωση».

Τροποποίηση του άρθρου 60 του βασικού νόμου.20.Το άρθρο 60 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, από το εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «εντός των εγκαταστάσεων του αθλητικού χώρου» (δεύτερη γραμμή), με τη φράση «που οφείλεται ή συνδέεται με αγώνα ή εκδήλωση».

Τροποποίηση του άρθρου 62 του βασικού νόμου.21.Το άρθρο 62 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «εντός των εγκαταστάσεων του αθλητικού χώρου ή στην αμέσως γειτνιάζουσα περιοχή» (δεύτερη και τρίτη γραμμή), με τη φράση «όπως αυτή καθορίζεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 60».

Τροποποίηση του άρθρου 69 του βασικού νόμου.

22.Το εδάφιο (1) του άρθρου 69 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «οπαδών» (δέκατη γραμμή), της φράσης «ή οπαδών εναντίον των οποίων διερευνάται υπόθεση διάπραξης αδικήματος που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου».

Τροποποίηση του άρθρου 72 του βασικού νόμου.23.Το άρθρο 72 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)Με την προσθήκη, στο τέλος της παραγράφου (γ) αυτού, του σημείου της άνω τελείας και του διαζευκτικού «ή»· και

(β)με την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας παραγράφου (δ):

«(δ) τραγουδά ή αναφωνεί υβριστικά ή άσεμνα ή ρατσιστικά τραγούδια ή συνθήματα,».

Τροποποίηση του άρθρου 73 του βασικού νόμου.24.  Το άρθρο 73 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο (1):

«(1) Επιπρόσθετα με οποιαδήποτε ποινή προβλέπεται στον παρόντα Νόμο ή σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού, το δικαστήριο, λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων της υπόθεσης, εκδίδει  –

(α)σε περίπτωση πρώτης καταδίκης, διάταγμα αποκλεισμού από αγώνα ή εκδήλωση ή απαγόρευσης της εισόδου σε αθλητικούς χώρους για χρονική περίοδο από έξι (6) μήνες μέχρι ένα (1) έτος ή διάταγμα  υποχρεωτικής κοινωνικής εργασίας για αντίστοιχη περίοδο,

(β)σε περίπτωση δεύτερης καταδίκης διάταγμα αποκλεισμού από αγώνα ή εκδήλωση ή απαγόρευσης της εισόδου σε αθλητικούς χώρους για χρονική περίοδο από ένα (1) μέχρι δύο (2) έτη,

(γ)σε περίπτωση τρίτης καταδίκης διάταγμα αποκλεισμού από αγώνα ή εκδήλωση ή απαγόρευσης της εισόδου σε αθλητικούς χώρους για χρονική περίοδο από δύο (2) μέχρι τέσσερα (4), και

(δ)σε περίπτωση περισσότερων καταδικών, διάταγμα αποκλεισμού από αγώνα ή εκδήλωση ή απαγόρευσης της εισόδου σε αθλητικούς χώρους για χρονική περίοδο από τέσσερα (4) μέχρι έξι (6) έτη:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το δικαστήριο επιβάλλει ποινή φυλάκισης, το διάταγμα αποκλεισμού από αγώνα ή εκδήλωση ή απαγόρευσης της εισόδου σε αθλητικούς χώρους, που εκδίδεται για το ίδιο αδίκημα, ισχύει από την ημερομηνία που καθορίζεται από το δικαστήριο:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση έκδοσης διατάγματος αποκλεισμού από αγώνα ή εκδήλωση ή απαγόρευσης της εισόδου σε αθλητικούς χώρους το δικαστήριο, προς εξασφάλιση της συμμόρφωσης με το εν λόγω διάταγμα, διατάσσει το καταδικασθέν πρόσωπο να παρουσιάζεται και να παραμένει σε αστυνομικό σταθμό κατά τη διεξαγωγή συγκεκριμένου αγώνα ή εκδήλωσης, εκτός εάν το δικαστήριο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ικανοποιηθεί ότι είναι δυνατόν να ληφθούν οποιαδήποτε άλλα μέτρα που δυνατόν να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση με το εκδοθέν διάταγμα.».

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέων άρθρων 73Α, 73Β, 73Γ και 73Δ.25.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 73 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων 73Α, 73Β, 73Γ και 73Δ, αντίστοιχα:

«Διάταγμα απαγόρευσης εισόδου σε αθλητικό χώρο κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου αγώνα.73Α. Το δικαστήριο δύναται, μετά από αίτηση του Αρχηγού Αστυνομίας που υποβάλλεται τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν τη διεξαγωγή καθορισμένου αθλητικού αγώνα ή εκδήλωσης, να αποφασίσει την έκδοση διατάγματος απαγόρευσης εισόδου σε αθλητικό χώρο οποιουδήποτε προσώπου, υπό τους όρους που δυνατόν να κρίνει αναγκαίους, εάν ικανοποιηθεί ότι το πρόσωπο αυτό συνέβαλε σε πράξεις βίας, προκάλεσε ή συμμετείχε σε πράξη βίας ή παραβατικής συμπεριφοράς εντός ή εκτός Κύπρου, χωρίς κατ’ ανάγκη αυτή να συνδέεται με αθλητικό γεγονός και ικανοποιηθεί ότι υπάρχουν εύλογοι λόγοι να πιστεύει ότι το διάταγμα θα αποτρέψει την επανάληψη πράξεων βίας ή παραβατικών συμπεριφορών.

Ταχεία εκδίκαση.73Β. (1) Πρόσωπο το οποίο συλλαμβάνεται ως ύποπτο για διάπραξη οποιουδήποτε αδικήματος δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου  προσάγεται ενώπιον δικαστηρίου μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες (24) από τη σύλληψή του, για να κατηγορηθεί ή για να εκδοθεί διάταγμα προσωποκράτησής του δυνάμει του άρθρου 24 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου ή για να εκδοθεί διάταγμα απαγόρευσης εισόδου σε αθλητικό χώρο εκκρεμούσης της διερεύνησης της υπόθεσης.

(2) Οι ανακρίσεις διεξάγονται και η υπόθεση εκδικάζεται χωρίς καθυστέρηση.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, το δικαστήριο δύναται, μέχρις ότου εκδικαστεί η υπόθεση, είτε να διατάξει την κράτηση του κατηγορουμένου, είτε να επιτρέψει την απόλυσή του, αφού αυτός δώσει ικανοποιητική, κατά την κρίση του δικαστηρίου, εγγύηση ότι θα εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου κατά την ημερομηνία της ακρόασης της υπόθεσης και σε τέτοια περίπτωση να  απαγορεύσει στον κατηγορούμενο την είσοδο σε αθλητικούς χώρους μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας.

Νοείται ότι το δικαστήριο δύναται περαιτέρω να διατάξει την παρουσία και παραμονή του κατηγορουμένου σε αστυνομικό σταθμό κατά τη διεξαγωγή συγκεκριμένου αγώνα ή εκδήλωσης.

Απαγόρευση εισόδου σε αθλητικό χώρο.73Γ.(1) Απαγορεύεται η είσοδος σε αθλητικό χώρο σε οποιοδήποτε πρόσωπο –

(α)από την οικεία ομοσπονδία,

(β)από σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογο πρώτης κατηγορίας, αναφορικά με αθλητικό χώρο όπου διεξάγεται αγώνας στον οποίο λαμβάνει μέρος ως διαγωνιζόμενη ομάδα, και

(γ)από τον υπεύθυνο ασφάλειας αθλητικού χώρου, αναφορικά με αθλητικό χώρο για τον οποίο έχει την ευθύνη ασφάλειας,

όταν υπάρχουν πληροφορίες ή εύλογη υποψία ότι, μετείχε σε πράξεις ή ενέργειες που συνιστούν αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή επιδεικνύει συμπεριφορά που προκαλεί ή ενδέχεται ή δυνατόν να προκαλέσει επεισόδια βίας εντός και ή εκτός του αθλητικού χώρου ή να διασαλεύσει τη δημόσια τάξη ή την ασφάλεια διεξαγωγής αγώνα:

Νοείται ότι η πιο πάνω απαγόρευση εισόδου σε αθλητικό χώρο δύναται να επιβληθεί οποτεδήποτε και για όση χρονική περίοδο κρίνεται αυτό αναγκαίο.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), ο υπεύθυνος ασφάλειας αθλητικού χώρου απαγορεύει σε πρόσωπο την είσοδο σε αθλητικό χώρο, με βάση τις πρόνοιες του εδαφίου (4) του άρθρου 13Α, του εδαφίου (9) του άρθρου 39Β και του εδαφίου (2) του άρθρου 54Α, εάν ικανοποιηθεί, στη βάση έκθεσης γεγονότων που υποβάλλεται σε αυτόν από τον Αρχηγό Αστυνομίας, ότι εντός του εν λόγω αθλητικού χώρου, έχει επιδειχθεί από το πρόσωπο αυτό η προβλεπόμενη παραβατική συμπεριφορά:

Νοείται ότι η πιο πάνω έκθεση συντάσσεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας μετά από ενημέρωση και με βάση τα στοιχεία που του υποβάλλονται από τον επιτηρητή ή το μέλος της αστυνομίας στην παρουσία του οποίου έλαβε χώρα η σχετική παράβαση και με βάση οποιεσδήποτε οπτικοακουστικές παραστάσεις κατέγραψε το τηλεοπτικό σύστημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, το οποίο λειτουργεί στον αθλητικό χώρο με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 22.

(3) Κάθε πρόσωπο στο οποίο επιβάλλεται απαγόρευση εισόδου σε αθλητικό χώρο, δυνάμει των εδαφίων (1) ή (2), ενημερώνεται από το πρόσωπο το οποίο του επιβάλλει την απαγόρευση, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, με επιστολή που αποστέλλεται στην τελευταία γνωστή του διεύθυνση, για τους λόγους επιβολής της απαγόρευσης και για τη χρονική περίοδο ισχύος της και, εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη της εν λόγω επιστολής, δύναται να υποβάλει ένσταση αναφορικά με τους λόγους επιβολής της απαγόρευσης.

(4) Ένσταση η οποία υποβάλλεται δυνάμει του εδαφίου (3) εξετάζεται χωρίς καθυστέρηση και εντός τριών (3) ημερών από την υποβολή της, το πρόσωπο το οποίο υπέβαλε την απαγόρευση, αποφασίζει κατά πόσο θα αποδεχθεί ή θα απορρίψει έκαστο λόγο ένστασης και ενημερώνει γραπτώς το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την απόφασή του.

(5)Σε κάθε περίπτωση που επιβάλλεται απαγόρευση εισόδου σε αθλητικούς χώρους το πρόσωπο που την επέβαλε ενημερώνει, γραπτώς και χωρίς καθυστέρηση-

(α)τον εκδότη της κάρτας φιλάθλου, ώστε να ανασταλεί η ισχύς της για όση χρονική περίοδο ισχύει η απαγόρευση · και

(β)τον Αρχηγό Αστυνομίας για σκοπούς ενημέρωσης του Αρχείου.

(6)Πρόσωπο το οποίο παραλείπει να συμμορφωθεί με την απαγόρευση που επιβάλλεται δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000) ή και στις δύο αυτές ποινές και το Δικαστήριο διατάσσει επιπλέον τον άμεσο αποκλεισμό του από τους αθλητικούς χώρους για χρονική περίοδο διπλάσια από την επιβληθείσα απαγόρευση και εν πάση περιπτώσει όχι μικρότερη των έξι (6) μηνών.

Απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης οπαδών.

73Δ.(1) Οποιαδήποτε ομοσπονδία η οποία διοργανώνει αθλητικό αγώνα ή πρωτάθλημα δύναται, μετά από συνεννόηση με τον Αρχηγό Αστυνομίας, να απαγορεύει την οργανωμένη μετακίνηση των οπαδών της φιλοξενούμενης ομάδας, στους αγώνες που διεξάγονται μεταξύ της φιλοξενούσας και της φιλοξενούμενης ομάδας, όταν διαπιστώνει ότι οι οπαδοί των ομάδων αυτών επιδεικνύουν τέτοια συμπεριφορά ή υπάρχουν πληροφορίες ή εύλογη υποψία ότι ενδέχεται να επιδείξουν συμπεριφορά, που προκαλεί ή δυνατόν να προκαλέσει επεισόδια βίας εντός και ή εκτός των αθλητικών χώρων ή να διασαλεύσουν τη δημόσια τάξη ή την ασφαλή διεξαγωγή των μεταξύ τους αθλητικών αγώνων:

Νοείται ότι η πιο πάνω απαγόρευση επιβάλλεται  για συγκεκριμένο αριθμό αγώνων που διεξάγονται μεταξύ των πιο πάνω ομάδων, ο οποίος μπορεί να αυξηθεί όταν αυτό κριθεί αναγκαίο.

(2) Οποιαδήποτε ομοσπονδία η οποία διοργανώνει αθλητικό αγώνα ή πρωτάθλημα δύναται, μετά από συνεννόηση με τον Αρχηγό της Αστυνομίας, να επιβάλει σε σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογο πρώτης κατηγορίας όπως η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων τους, κατά τους μεταξύ τους αγώνες,  γίνεται υπό τους όρους που θα κρίνει η αστυνομία και υπό τον έλεγχο και την επίβλεψή της.

(3) Πρόσωπο το οποίο δεν συμμορφώνεται με την απαγόρευση που επιβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) ή με τους όρους ή τους ελέγχους που επιβάλλονται δυνάμει του εδαφίου (2), διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000) ή και στις δύο αυτές ποινές και επιπλέον το Δικαστήριο διατάσσει τον άμεσο αποκλεισμό του από τους αθλητικούς χώρους για χρονική περίοδο έξι (6) μηνών.».

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου άρθρου 77.25. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 76 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 77:

«Μεταβατικές διατάξεις.77. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των άρθρων 39Α και 39Β, δεν απαιτείται η κατοχή ή η επίδειξη κάρτας φιλάθλου ή προσωρινής κάρτας φιλάθλου για την είσοδο σε αθλητικό χώρο στον οποίο θα διεξαχθεί αγώνας όπου λαμβάνει μέρος σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή που έχει διεθνή διάσταση, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2014:

Νοείται ότι, κατά την αναφερόμενη στο παρόν άρθρο περίοδο, οι κάρτες φιλάθλου δύναται να εκδίδονται και να τυγχάνουν χρήσης όπως προβλέπεται στα άρθρα 39Α και 39Β, προαιρετικά.».

Autoremarketing